Návod ke stažení

Emotron M20 

UNIVERSÁLNÍ OCHRANA EMOTRON M20 SNÍMÁ A VYHODNOCUJE ČINNÝ VÝKON NA HŘÍDELI MOTORU

 

1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte obsah balení. Přestože jsou všechny výrobky Emotron důkladně zkontrolovány a zabaleny, může dojít během přepravy k poškození.

 • Balení by mělo obsahovat hlídač výkonu na hřídeli Emotron M20, proudový transformátor, originál   návod a tento návod. V případě objednání i volitelný doplněk *) kryty svorek.
 • Zkontrolujte, zda obsah dodávky nebyl během dopravy poškozen.
 • Pokud některá věc chybí, nebo je poškozena, obraťte se do 48 hodin na dodavatele a na dopravce.

Poznámka: V případě pochyb se před instalací či použitím výrobku obraťte na dodavatele nebo na distributora. 

2. BEZPEČNOST

Před montáží a uvedením zařízení do provozu si přečtěte celý návod k obsluze. Výrobce a distributor se vzdává jakékoliv smluvní i mimosmluvní zodpovědnosti za zranění osob nebo zvířat, poškození zařízení či objektů způsobená: nesprávnou montáží či seřízením, nerozumným nebo nesprávným použitím, nedodržením pokynů uvedených v návodu dodávaném s hlídačem nebo manipulací nekvalifikovanou osobou ve smyslu vyhl. č. 50/78Sb.

 • Hlídač smí instalovat pouze kvalifikovaný elektrikář dle vyhl. č. 50/78Sb.
 • Před montáží, připojováním nebo odpojováním hlídače vždy odpojte napájení.
 • Instalace musí odpovídat příslušným ČSN.
 • Věnujte zvláštní pozornost informacím uvedeným v této kapitole a částem označeným UPOZORNĚNÍ v kapitolách Provoz a Programování.
 • V případě nejasností kontaktujte prodejce nebo distributora.
 • Závady způsobené chybnou instalací nebo provozem nejsou kryty zárukou.

Poznámka: Při porušení přelepů vrchní a spodní části krytu se na přístroj nevztahuje záruka.

3. POPIS

V tomto návodu k obsluze je popsána instalace a uvedení do provozu hlídače výkonu na hřídeli Emotron M20. Emotron M20 hlídá zařízení poháněná indukčními motory a pokud zjistí nenormální podmínky, vydá výstrahu. Chrání například čerpadla a jiná zařízení. Díky schopnosti hlídače M20 zajistit spolehlivé sledování a ochranu lze optimalizovat výrobní zařízení a minimalizovat nákladné prostoje při poruchách.

Emotron M20 používá jako čidlo motor, takže nejsou zapotřebí žádná externí čidla nebo kabely. Díky speciální metodě odečítání ztrát v motoru dokáže hlídač přesně měřit výkon na hřídeli dodávaný motorem do aplikace. Tato moderní metoda umožňuje hlídači M20 sledovat spíše zátěž "aplikace" než "celkovou" zátěž motoru, která zahrnuje různé ztráty v motoru.

Analogový výstup a dva releové výstupy hlídače M20 umožňují kombinovat přímé a nepřímé řízení. Přístroj poskytuje vysokou přesnost i při velmi malých odchylkách zatížení. Analogový výstupní signál lze použít ke stanovení měřítka zátěže motoru, která představuje skutečný pracovní rozsah.

Instalace a nastavení hlídače je velmi snadné. Instaluje se na standardní DIN lištu, případně při použití adaptéru na panel rozvaděče. Také používání hlídače je velmi snadné. Pomocí funkce automatického nastavení je možné hlídač nastavit automaticky stisknutím jediného tlačítka.

Hlídač M20 je velmi flexibilní pokud jde o typ ochrany požadovaný pro danou aplikaci. Můžete zvolit ochranu přetížení nebo nedostatečného zatížení nebo jednoduchou ochranu proto přetížení či proti nedostatečnému zatížení s upozorněním na blížící se hranicipovoleného pracovního rozsahu. Pro ochranu proti přetížení a proti nedostatečnému zatížení je možné nezávisle zvolit zpoždění odezvy. Další flexibilní vlastnosti jsou zajištěny formou programovatelných výstupních relé, počtů pokusů o zpuštění, počtu pokusů o reverzaci a podobně.

Hlídač výkonu na hřídeli Emotron M20 nabízí rozšířené sledování s více funkcemi a je vybaven displejem pro zobrazení zátěže a nastavování parametrů. Je ideání pro ochranu různých aplikací včetně obecně čerpadel, odstředivých čerpadel, magnetických čerpadel, míchadel, shrnovačů, drtičů, dopravníků a podobně.

 4. ZAČÍNÁME

 4.1 Poznámka

 1. Věnujte zvláštní pozornost části Bezpečnost v tomto návodu a částem označeným UPOZORNĚNÍ.
 2. Zkontrolujte, zda motor nebo napájecí napětí odpovídají údajům na typovém štítku hlídače na boku přístroje.
 3. Poznamenejte si údaje o jmenovitém výkonu motoru a proudu při plném zatížení z typového štítku motoru. Zkontrolujte, zda má dodaný proudový transformátor správnou velikost podle tabulek 1 a 2 v kapitole 6 tohoto návodu.

  4.2 Zapojení a nastavení před prvním spuštěním

 1. Zapojte hlídaš Emotron M20 podle kapitoly 5 a obr. 1
 2. Zkontrolujte, zda jsou dodržena veškerá bezpečnostní opatření a zapněte napájecí napětí.
 3. Pomocí tlačítka NEXT procházejte menu. Pokud chcete procházet menu opačným směrem, stiskněte a podržte tlačítko ENTER a stiskněte tlačítko NEXT.
 4. Nastavte jmenovitý výkon a proud motoru v oknech 41a 42. Programování dalšího nastavení je popsáno v kapitole 8.
 5. Nastavte funkci hlídače v okně 5, tj. hlídání přrtížení a nedostatečného zatížení nebo pouze přetížení nebo pouze nedostatečného zatížení. Informace o rozsazích a výchozích hodnotách naleznete v kapitole 12 Seznam parametrů.
 6. Nastavte zpoždění startu a zpoždění odezvy v oknech 31 a 32/34.
 7. Srovnejte všechny nastavené hodnoty se seznamem parametrů v kapitole 12, abyste se ujistili, že byly nastaveny všechny potřebné hodnoty. Rozšířené funkce naleznete v kap. 9.

4.3 První spuštění

UPOZORNĚNÍ: Před zapnutím napájecího napětí a spuštěním motoru nebo stroje zkontrolujte, zda jsou dodržena veškerá bezpečnostní opatření, abyste zabránily nebezpečí úrazu.

 1. Nastertujte motor nebo stroj a nechte ho běžet při normálním zatížení po době zpoždění startu (okno 31).
 2. Stiskněte na 3 sekundy tlačítko AUTO SET.

Tip!
Během nastavení zkratujte výstupní relé. Zabráníte tím náhodnému zastavení zařízení.

Další tipy!
Hlídač lze nastavit různými ,způsoby:

 1. Automaticky stisknutím tlačítka AUTO SET, jak bylo popsáno výše. Funkce automatického nastavení změří momentální zatížení a nastaví příslušné úrovně poplachu pro toto aktuální zatížení s určitou tolerancí (výchozí nastavení je max. +16% a min. -16%).
 2. Pokud použijete automatiské nastavení výše uvedeným způsobem, můžete ručně upravit toleranci (v oknech 21 až 24). Když změníte hodnoty tolerance, je třeba znovu provést automatické nastavení. Tím se aktivují změny a nové tolerance. Další informace naleznete v kapitole 9 Rozšířené funkce.
 3. Ruční nastavení úrovní poplachu (okna 11 až 14). Úrovně poplachu můžete nastavit ručně bez použití automatického nastavení. Přečtěte si části Ruční nastavení poplachu, postup A, B a C.

POZNÁMKA: Jestliže ručně upravíte jakýkoliv parametr, na displeji začne blikat nová hodnota, což znamená, že byla provedena změna. Novou hodnotu musíte uložit stisknutím tlačítka ENTER.

4.4 Ruční nastavení úrovní poplachu, postup A
Spuštění a nastavení při normální zátěži

-  Spusťte stroj nebo čerpadlo a nechte ho běžet při normální zátěži po době zpoždění startu (okno 31)
-  Odečtěte zátěž na displeji hlídače, např. 65%, v okně 01(nebo kW/HP)
-  Nastavte max. úroveň hlavního poplachu na hodnotu mezi 70 a 85% v okně 11. Hodnota musí být nastavena podle skutečných požadavků aplikace, tj. maximálního zatížení stroje či procesu.
-  Nastavte min. úroveň hlavního poplachu na hodnotu mezi 45 a 60% v okně 14. Hodnota musí být nastavena podle skutečných požadavků aplikace.
Podívejte se také na obr. 7 v řásti 8.4 Hlídač přetížení a nedostatečného zatížení.

4.5 Ruční nastavení úrovní poplachu, postup B
Spuštění a nastavení při maximální a minimální zátěži

-  Spusťte stroj nebo čerpadlo a nechte ho běžet při maximální zátěži po době zpoždění startu (okno 31). Např. naplňte dopravník maximálním množstvím zboží.
-  Odečtěte zátěž na displeji hlídače, např. 85% ( okno 01)
-  Nastavte max. úroveň hlavního poplachu na hodnotu mezi 90 a 95% v okně 11. Hodnota musí být nastavena podle skutečných požadavků aplikace, tj. maximálního zatížení stroje či procesu. 
-  Potom spusťte stroj a nechte ho běžet při minimální zátěži, např. naprázdno, po době zpoždění startu. 
-  Odečtěte zátěž na displeji hlídače, např. 30%.
-  Nastavte min. úroveň hlavního poplachu na hodnotu mezi 20 a 25% v okně 14. Hodnota musí být nastavena podle skutečných požadavků aplikace.
Podívejte se také na obr. 7 v řásti 8.4 Hlídač přetížení a nedostatečného zatížení.

4.6 Ruční nastavení úrovní poplachu, postup C
Spuštění a nastavení při maximální a minimální zátěžiÚrovně poplachu je také možné přibližně vypočítat nebo odhadnout. Pokud má použitý motor výkon např. 22kW, nastavte v okně 41 hodnotu 22. To znamená, že každý procentuální bod odpovídá 220W (22kW / 100 = 220W) a mezní hodnoty v oknech 11 až 14 lze nastavit v krocích 220W. Pokud nastavíte v tomto případu max. úroveň poplachu na 80%, hlídač ohlásí poplach a zastaví stroj při výkonu na hřídeli 17,6kW.

POZNÁMKA: Pokud nepoužijete upozornění na poplach, můžete nastavit hodnoty Min. upozornění na poplach a Max. upozornění na poplach na 0 (okno 13) a 125% (okno 12). Tím zabráníte signalizaci upozornění na poplach na displeji hlídače, jestliže tyto funkce nejsou použity.

Podívejte se také na část Ruční nastavení úrovní poplachu v kapitole 9 Rozšířené funkce.

5. ZAPOJENÍ

Na následujícím schématu zapojení je uveden příklad zapojení hlídače M20 pro řízení obvodu pro spouštění a zastavování třífázového motoru (obr. 1). Připojení k jednofázovému motoru je popsáno dále v tomto návodu (obr. 2) společně se změnami v programování potřebnými u aplikací takového typu. Výchozí nastavení hlídače M20 je pro třífázové připojení.

 1. Proudový transformátor CTMxxx je třeba umístit na fázi, která je přivedena na svorku 9 (fáze L1, obr. 1). Nedodržením tohoto požadavku by způsobilo nefunkčnost hlídače.
 2. Jednofázové zapojení je uvedeno na obr. 2.Z

Při použití stejnosměrného napětí v ovládacích obvodech je třeba připojit svorku 6 k zápornému pólu (zem) a svorku 5 ke kladnému pólu (max. 48VDC). podívejte se také na část Alternativní pomocný obvod (obr. 16) v kapitole 9.

Poznámka: Proudový transformátor CTMxxx je třeba umístit na fázi, která je přivedena na svorku 9 (fáze L1, obr. 1).

POZNÁMKA: Pokud je START/STOP připojen podle obr.1, doporučujeme během programování propojit svorky 6 a 7. Po dokončení programování je třeba spojku odstranit. Zkontrolujte, zda napěťový rozsah hlídače, např. 3x 380-500VAC, odpovídá napětí připojeného motoru či vedení, např. 3x 400VAC.

Použijte přiloženou plastovou krytku svorek (pokud jste si ji objednali) k zakrytí svorek hlídače.

Obr. 1: Příklad zapojení

5.1 Alternativní příklad jednofázového připojení
Na následujícím příkladu zapojení je uvedeno zapojení pro jednofázové aplikace. Ostatní zapojení je uvedeno na obr. 1.

Obr. 2: Příklad jednofázového zapojení

POZNÁMKA: Na obr. 2 zkontrolujte, zda napěťový rozsah hlídače, např. 1x 100-240VAC, odpovídá napětí připojeného motoru či vedení, např 1x 230VAC.

5.2 Příklad - digitální vstup
Digitální vstup používá svorky 5 (DIG) a 6 (C - reference). Lze použít signál VAC nebo VDC. Pto VDC signál připojte + ke svorce 5 (DIG) a - ke svorce 6. Při použití stejnosměrného napětí dejte pozor na polaritu. Podívejte se také na obr. 1a svorku 6: Max 240VAC (nebo 0VDC-) a na svorku 5: N (nebo 48VDC +). Podívejte se také na kapitolu 9 Rozšířené funkce.

Obr. 3: Příklad  zapojení digitálního vstupu


6. VÝBĚR PROUDOVÉHO TRANSFORMÁTORU

6.1 Motory s jmenovitým proudem menším než 100A

 1. Podívejte se na jmenovitý proud motoru na typovém štítku motoru.
 2. Porovnejte tuto hodnotu s proudem v tabulce 1.
 3. V tabulce 1 vyberte proudový transformátor a příslušný počet závitů.

Na obr. 5 jsou zobrazeny různé typy vinutí proudového transformátoru (CT). Na obr. 5.1 je vodič z motoru proudovým transformátorsm pouze protažen a v textu a tabulkách je popsán jako 1 (jeden) závit. Na obr. 5.2 je proudový transformátor se 2 závity. Jinými slovy, počet závitů se rovná počtu protažení vodiče z motoru L1 strz orvor proudového transformátoru.

Příklad
 • Jmenovitý proud motoru = 12A.
 • Hodnota odpovídá řádku 10,1 - 12,5A v tabulce 1.
 • Výběr: transformátor CTM025 se dvěma závity

Tab. 1: Výběr proudového transformátoru pro hodnoty jmenovitého proudu motoru do 100A

POZNÁMKA: Maximální délka kabelu  CTM je 1m.

Aby byla zajištěna správná kalibrace hlídače M20, je nezbytné použít správný proudový transformátor a přesný počet závitů podle výše uvedené tabulky.

POZNÁMKA: Normálně by měl být příslušný proudový transformátor objednán a dodán spolu s hlídačem M20. Zkontrolujte, zda je tomu tak a v případě pochybností se obraťte na dodavatele.

Obr. 4: Příklad zapojení CTM025 se 2 závity pro 12A motor

POZNÁMKA: Zapojení a orientace proudového transformátoru nezávisí na polaritě, ale transformátor musí být připojen na stejnou fázi, která je přivedena na svorku 9 hlídače M20. 

Obr. 5: Příklad s 1, 2 a 3 závity

6.2 Motory s jmenovitým proudem nad 100A

 1. Podívejte se na jmenovitý proud motoru na typovém štítku motoru.
 2. Porovnejte tuto hodnotu s proudem v tabulce 2.
 3. V tabulce 2 vyberte primární a sekundární proudový transformátor a příslušný počet závitů.

Poměr primárního transformátoru musí přesně odpovídat hodnotám v tabulce, jinak by byly výpočty výkonu hlídače nepřesné. Ovlivnilo by to odečtené údaje, nastavení parametrů a podobně.

Příklad
 • Jmenovitý proud motoru = 260A.
 • Hodnota odpovídá řádku 251 - 500A v tabulce 2.
 • Výběr:
  - primární transformátor 500:5 s jedním závitem (Vodič z motoru je jednou protažen primárním transformátorem.)
  - CTM010 se 2 závity (Vodič z primárního transformátoru je dvakrát protažen otvorem transformátoru CTM010.)
  •  

Tab. 2: Tabulka pro výběr proudových transformátorů u motorů s jmenovitým proudem nad 100A

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda byly s hlídačem M20 objednány a dodány správné proudové transformátory.  V případě pochybností se obraťte na dodavatele.

Obr. 6: Příklad zapojení  CTM010 se 2 závity a primárním transformátorem 500:5 s 1 závitem pro 260A motor

POZNÁMKA: Zapojení a orientace proudového transformátoru nezávisí na polaritě, ale transformátor musí být připojen na stejnou fázi, která je přivedena na svorku 9 hlídače M20.

7. PROVOZ

Před zahájením programování zkontrolujte, zda jsou svorky hlídače kryty přiloženou plastovou krytkou (pokud byla objednána, volitelný doplněk)

7.1 Popis čelního panelu

7.2 Struktura oken

 • Okno poplachu 00 se zobrazí pouze tehdy, když je aktivní poplachový výstup.
 • Okno skutečného zatížení 01 se zobrazí po zapnutí.
 • Menu můžete  procházet pomocí tlačítka NEXT. Pokud chcete procházet funkcemi zpátky, stiskněte a držte tlačítko ENTER a současně stiskněte tlačítko NEXT.
 • Okno Skutečné zatížení (nebo okno poplachu) se automaticky zobrazí, když po dobu 1 minuty nestisknete žádné tlačítko.
 • Pokud je zapnut Zámek parametrů, zobrazí se pouze okna 00 (je-li aktivní poplach),  01020304.
 • V okně 05 se volí funkci hlídače, viz. část  8.4.

7.3 Změna hodnoty
Příklad: Nastavení jmenovitého proudu motoru v okně 42.

 1. Stiskněte tlačítko NEXT, dokud se nezobrazí okno 42.
 2. Stiskněte tlačítko + nebo -, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota (např. 23A). Hodnota bliká.
 3. Stisknutím tlačítka ENTER potvrdíte a uložíte změnu. Hodnota přestane blikat.

POZNÁMKA: Pokud NECHCETE hodnotu změnit, stiskneme tlačítko NEXT.

UPOZORNĚNÍ! Před zapnutím napájecího napětí a spuštěním motoru stroje zkontrolujte, zda jsou dodržena všechna bezpečnostní opatření  abyste zabránili nebezpečí úrazu. 

8. PROGRAMOVÁNÍ

8.1 Nastavení měřící jednotky, kW nebo HP

8.1.1 Volba měřící jednotky
Měřící jednotku lze nastavit na kW nebo HP, obojí jako absolutní nebo relativní hodnotu. Toto nastavení platí pro všechny úrovně poplachu, jmenovitý výkon motoru a skutečné zatížení zobrazené v okně 01.

UPOZORNĚNÍ! Před zapnutím napájecího napětí a spuštěním motoru stroje zkontrolujte, zda jsou dodržena všechna bezpečnostní opatření  abyste zabránili nebezpečí úrazu. 

Programování

 1. Přejděte na okno 01.
 2. Stiskněte současně na 3 sekundy tlačítka RESET a +.
 3. Nastaví se další měřící jednotka a zobrazí se na 2 sekundy (viz příklad). 

Opakováním tohoto postupu nastavíte požadovanou měřící jednotku podle tabulky.

8.2 Nastavení jmenovitého výkonu a proudu ( okno 41 a 42 )
Jmenovitý výkon motoru a jmenovitý proud motoru nastavte v oknech 41 a 42.
Příklad štítku motoru:

Programování

 1. Přejděte na okno 41 (přednastavení = 2,2kW)
 2. Tlačítky - nebo nastavte jmenovitý výkon motoru dle jeho štítku.
 3. Nastavenou hodnotu uložte tlačítkem ENTER.
 4. Přejděte na okno 42 ( přednastavení = 5,6A ).
 5. Tlačítky - nebo nastavte jmenovitý proud motoru dle jeho štítku.
 6. Nastavenou hodnotu uložte tlačítkem ENTER.

8.3 Nastavení počtu fází ( okno 43 ) 
Nastavte počet fází podle typu motoru. Výchozí nastavení jsou 3 fáze, viz také kapitola apojení.

Programování

 1. Přejděte na okno 43 ( přednastavení = 3PH )
 2. Pokud je motor jednofázový nastavte tlačítky - nebo + hodnotu 1PH.
 3. Nastavenou hodnotu uložte tlačítkem ENTER.

8.4 Funkce hlídače (okno 05)
Pokud jsou pro poplach při přetížení a nedostatečném zatížení vyžadována samostatná výstupní relé, přečtěte si kapitoly 9 a 12.

Hlídač přetížení a nedostatečného zatížení

Programování

 1. Přejděte na okno 05. Přednastavení je PŘETÍŽENÍ + NEDOSTATEČNÉ ZATÍŽENÍ.
 2. Tlačítky - nebo + zvolte PŘETÍŽENÍ nebo NEDOSTATEČNÉ ZATÍŽENÍ.
 3. Nastavení  uložte tlačítkem ENTER.

Obr. 7: Hlídač přetížení a nedostatečného zatížení

8.5 Nastavení zpoždění při startu ( okno 31 )
Aby nedocházelo během startu k falešným poplachům, je třeba nastavit Zpoždění startu a umožnit motoru stroje rozběhnout se na pracovní otáčky. Také je třeba překonat zapínací proud.

Programování

 1. Určete dobu v sekundách, po kterou se motor a stroj rozběhnou na pracovní otáčky a zároveň pomine zapínací proud. To bude zpoždění startu.
 2. Přejděte do okna 31 (přednastavená hodnota = 2,0s).l
 3. Stisknutím tlačítka - nebo + nastavte určené Zpoždění startu v sekundách.
 4. Stisknutím tlačítka ENTER potvrďte změnu.

Pokud je hlídač použit na samonasávacím čerpadle, bude také možná potřeba nastavit Zpoždění startu dostatečně dlouhé na to, aby se čerpadlo úplně naplnilo.

Obr. 8: Zpoždění startu

8.6 Nastavení úrovní poplachu pomocí automatického nastavení
Příkaz  AUTO SET  změří (okamžité) zatížení motoru a automaticky nastaví příslušné úrovně poplachu podle zvolené funkce hlídače.

Programování

 1. Spusťte motor stroje a nechte ho běžet při normální zátěži po vypršení doby zpoždění startu.
 2. Stiskněte na 3 sekundy tlačítko AUTO SET. Lze to provést při jakémkoliv zobrazeném okně.
 3. Na displeji se zobrazí “Set”, což značí, že bylo automaticky změřeno aktuální zatížení a byly nastaveny úrovně poplachů. Na displeji se opět zobrazí okno 01.
 4. Jsou-li úrovně poplachů příliš vysoké nebo příliš nízké, pozměňte příslušné intervaly (viz. tabulka) a znovu proveďte automatické nastavení. Úrovně poplachů lze nastavit též ručně - viz. kapitola 9.

8.7 Nastavení zpoždění odezvy  (okna 32 a 34)
Zpoždění odezvy umožňuje, aby stroj zůstal po zadanou dobu ve stavu přetížení nebo nedostatečného zatížení, než dojde k aktivaci poplachového relé. Nastavte zpoždění pro přetížení v okně 32 (max.) a pro nedostatečné zatížení v okně 34. Výchozí hodnota pro obě okna je 0,5s. Hodnoty je možné zvýšit, abyste zamezili spouštění "falešných poplachů". 

Programování

 1. Určete v sekundách zpoždění odezvy pro přetížení a pro nedostatečné zatížení. Tato doba se obvykle stanovuje podle konkrétních vlastností a chování dané aplikace. Určuje jaký maximální čas v sekundách je možné hlídaný stroj přetížit či odlehčit aniž by mohlo dojít k jeho poškození.
 2. Přejděte na okno 32 ( přednastavení = 0,5 s ).
 3. Tlačítky - nebo + nastavte zpoždění odezvy v sekundách. 
 4. Nastavenou hodnotu uložte tlačítkem ENTER.

  Obr. 9: Zpoždění odezvy

  9. ROZŠÍŘENÉ FUNKCE

  9.1 Ruční nastavení úrovní poplachu (okna 11 - 14)
  Úrovně poplachu je možné nastavit ručně bez použití automatického nastavení. Tyto úrovně lze rovněž upravit, např. jemně doladit, po provedení automatického nastavení. Viz také kapitoly 4.3 až 4.6. 

  Nastavení intervalů (okna 21 - 24)
  Intervaly pro automatické nastavení lze měnit ručně. Po změně je třeba znovu provést automatické nastavení, aby byly aktivovány nové hodnoty poplachů.

  Nastavení hystereze (okno 33)
  Funkce hystereze hodnoty poplachů přetížení či odlehčení a upozornění zabraňuje kmitání poplachových relé v případě, kdy se zatížení stroje pohybuje okolo nastavené hodnoty přetížení nebo nedostatečného zatížení nebo upozornění. Tato funkce se normálně používá pouze tehdy, pokud je nastavení “Zajištěný poplach” (okno 61) vypnuto (hodnota OFF). Přednastavená hodnota hystereze je 0%.

  Obr. 10: Hystereze

  Nastavení zajištěného poplachu (okno 61) 
  V případě, že dojde k přetížení či nedostatečnému zatížení hlídaného stroje je při zajištěném poplachu poplachové relé R1 stále aktivní, i když příčina jeho aktivace pominula. Zajištěné relé se uvede do výchozího stavu:

  • tlačítkem RESET
  • externím vynulováním prostřednictvím digitálního vstupu (viz. okno 81)
  • vypnutím napájení hlídače (viz. oddíl 3 Zapojení)
  Přednastavení je OFF - zajištění je vypnuté.

  Nastavení poplachu při nulovém proudu motoru (okno 62)
  Tato funkce aktivuje poplach ve chvíli, kdy  proud motoru klesne k nule (62 = on). 
  Přednastavení je OFF - při nulovém proudu motoru není aktivován poplach.

  Nastavení výstupů relé (okna 63 a 64 nebo 65) 
  Výstupní relé R1 a R2 je možné nastavit tak, že za normálního stavu jsou jejich kontakty  NO - rozepnuté nebo  NC - sepnuté.

  Poznámka: Pokud je vypnuto napájení hlídače, jsou kontakty obou relé vždy ve stavu NO - rozepnuto.

  Pokud jsou požadovány samostatné releové výstupy pro přetížení (max., relé R1) a nedostatečné zatížení (min., releé R2) přečtěte si část Speciální funkce v kapitole 9 a kapitole 12.

  Nastavení digitálního vstupu (okno 81) 
  Digitální vstup je možné nastavit třemi způsoby.

  Nastavení časovače zablokování (okno 82) 
  Nastavení času blokování upozornění, tedy relé R2, který začne plynout po zrušení externího příkazu blokování upozornění (bLO). (Viz okno 81). Přednastavená hodnota je 0,0 sekund.

  Obr. 11: Blokovací čas

  Nastavení analogového výstupu (okno 91) 
  Analogový výstup poskytuje analogový signál 0 - 20mA nebo 4 - 20mA, který je úměrný výkonu na hřídeli motoru. Signál lze invertovat (20-0mA nebo 20-4mA).  Plný rozsah signálu: jmenovitý výkon motoru, viz. obr. 12. Chcete-li nastavit výkonový rozsah či měřítko, podívejte se na obr. 13.

  Obr. 12: Analogový výstup

  Nastavení rozsahu zatížení analogového výstupu  (okno 92 a 93)
  V oknech 92 a 93 je možné nastavit plný rozsah analogového signálu podle skutečného minimálního a maximálního zatížení stroje.

  1. V okně 91 stiskněte na 2 sekundy tlačítka RESET a +, na displeji se objeví symbol on. Nyní jsou okna 92 a 93 aktivní.
  2. V okně 92 nastavte nejnižší hodnotu zatížení (např. 20%).
  3. V okně 93 nastavte nejvyšší hodnotu zatížení (např. 70%).

  Obr. 13: Příklad nastavení rozsahu analogového výstupu

  Plný rozsah analogového výstupu ja nyní nastaven na interval zatížení od 20% do 70%. Viz. obr. 13. 
  Vypnutí funkce: V okně 91 stiskněte na 2 sekundy tlačítka RESET a +, po několika sekundách se objeví nápis OFF. Okna 92 a 93 jsou nyní neaktivní.

  Při listování okny se nyní objevují otevřená okna 92 a 93. Jejich zavření se provede současným stlačením tlačítek RESET a + v okně 91. Po několika sekundách se objeví nápis OFF. Okna 92 a 93se již při listování neobjevují a jejich nastaveni je zrušeno.

  Uzamčení parametrů (okno 4) 
  Aby nebylo možné nechtěně měnit nastavení parametrů, lze naprogramované hodnoty uzamknout zadáním kódu “369” v okně 04. Potom je možné pouze kontrolovat proměnné hodnoty motoru - zátěž01, napětí 02 a proud 03. Hlídač odemkneme opětovným zadáním kódu “369” v okně 04. Při uzamčených parametrech je zablokováno tlačítko AUTO SET. Automatické nastavení prostřednictvím digitálního vstupu je vždy aktivní, pokud je v okně 81 nastavena hodnota AU (automatické nastavení).

  Poznámka: Ve všech oknech je zobrazen symbol zámku.

  Obnovení přednastavených hodnot (okno 99) 
  Přednastavené hodnoty z výroby obnovíte zadáním hodnoty “dEF" v okně 99. Pokud je v okně 99zobrazena hodnota “USr”, značí to, že nastavení byla změněna uživatelem.

  Zobrazení zprávy o poplachu (okno 00) 
  Ve stavu poplachu se automaticky zobrazí okno 00. Okno signalizuje následující poplachové stavy. Okno 00 vždy bliká.
  Po zapnutí hlídače proběhne kontrola napětí na fázích L1, L2 a L3. Když je zjištěno chybné napětí, je ohlášen poplach LU (podpětí) nebo OU (přepětí). Nedojde k ohlášení ani aktivaci žádného reléového poplachu.

  Speciální funkce (okno 35, 36 a 65)
  Spesiální funkce jsou samostatná relé pro poplach nebo zastavení při přetížení nebo nedostatečném zatížení, počet pokusů o start a funkci reverzace s počtem pokusů o start:

  • Okno 65 = 0, normální M20
  • Okno 65 = 1, samostatné relé pro poplach ny základě přetížení nebo nedostatečného zatížení (DLM)
  • Okno 65 = 2, funkce reverzace

  Obr. 14: Okno 65 a funkce relé

  Ve všech případech lze v okně 36 nastavit počet pokusů o start po hlavním poplachu. V okně 35 lze nastavit dobu mezi jednotlivými pokusy o start. Tato doba se rovněž používá jako doby, po kterou běží motor obráceně, když je hodnota okna 65 rovna 2. Pokud dojde při běhu opačným směrem k "zablokování", hlídač M20 okamžitě zastaví motor a nebude se již pokoušet o nastartování, pokud nebude vynulován poplach.
  Funkci reverzace lze využít k obrácení chodu např. šnekového dopravníku nebo čerpadla, když dojde k jejich "zaseknutí". Reverzací chodu motoru se může jejich blok odstranit. Pokud k uvolnění materiálu nestačí jeden cyklus reverzace, hlídač M20 zopakuje tuto operaci maximálně 5krát (okno 36, počet pokusů o start 0-5).
  Relé R1 = chod dopředu, relé R2 = chod dozadu.

  POZNÁMKA: Speciální zacházení s analogovým výstupem v režimu reverzace je popsáno dále.

  Analogový výstup přejde na maximální hodnotu, např. 20mA, po absolvování povoleného počtu pokusů o start, nebo když při chodu v režimu reverzace (okno 65=2) dojde k přetížení.

  Vynulování poplachu
  Resetováním přístroje dojde k vynulování počítadla pokusů o start (je možné provádět nové pokusy o start).

  POZNÁMKA: K dosažení výše uvedeného výsledku je třeba nainstalovat spouštěč motoru pro chod dopředu i dozadu. Podívejte se na obr. 15 Příklad zapojení se spouštěčem motoru pro chod dopředu i dozadu (stykačem).

  Obr. 15: Příklad zapojení se spouštěčem motoru pro chod dopředu i dozadu (pomocí stykačů)

  POZNÁMKA: Na obr.15 nesmí být relé R a R2 (následně K1 a K2) sepnuta současně, protože by došlo ke zkratu. Proto je důležité, aby před připojením relé ke stykači byla hodnota okna 62=2.

  Alternativní obvod
  Obr. 16: Příklad pomocného obvodu při použití DC napětí

  10. PROBLÉMY A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ

  Zkontrolujte, zda byla instalace správně provedena, tj. například zkontrolujte svorky a zda byly správně obnaženy kabely. Hlídač se nijak neudržuje. Přesto však pravidelně kontrolujte zapojení a svorky apod.

  Tabulka případných problémů a jejich řešení

  11. TECHNICKÉ ÚDAJE

  Tabulka technických údajů

  Demontáž a likvidace

  Skříň je vyrobena z recyklovatelného plastu PC/ABS. Desky s obvody obsahují malé množství cínu a olova. Při likvidaci jednotlivých částí je třeba postupovat podle příslušných místních předpisů.

   

  12. PARAMETRY OKEN

  Tabulka parametrů oken

  Překlad a úprava únor - duben 2008

  13. DALŠÍ INFORMACE

  Návod platí pro následující model:  Emotron M20 (od verze softwaru R3b)

   Číslo dokumentu:   01-5958-01
   Verze dokumentu:  r0
   Datum vydání:  02.04. 2012

  Společnost CG Drives & Automation Sweden AB si vyhrazuje právo na změnu specifikací výrobku bez předchozího upozornění. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována bez svolení společnosti CG Drives & Automation AB.

  Další informace získáte u svého místního prodejce nebo na adrese: 

  www.emotron.com / www.cgglobal.com

  Chráněno patenty EP 1027759 aUS 6879260.


  Úprava červen 2013

   

  Návod ke stažení