Návod ke stažení

Výroba byla ukončena v roce 2018.

Emotron M10

UNIVERSÁLNÍ OCHRANA EL-FI /M10 SNÍMÁ A VYHODNOCUJE ČINNÝ VÝKON NA HŘÍDELI MOTORU

1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte obsah balení. Přestože jsou všechny výrobky Emotron důkladně zkontrolovány a zabaleny, může dojít během přepravy k poškození.

 • Balení by mělo obsahovat: hlídač výkonu na hřídeli Emotron M10, proudový transformátor, originální návod k použití a tento návod. V případě objednání i volitelný doplněk *) kryty svorek.
 • Pečlivě zkontrolujte, zda objednané zařízení odpovídá napětí motoru a zda je v dodacím listu uveden typ proudového transformátoru.
 • Zkontrolujte, zda obsah dodávky nebyl během dopravy poškozen.
 • Pokud nějaká věc chybí, nebo je poškozena, obraťte se do 48 hodin na dodavatele a na dopravce.
Poznámka: V případě pochyb se před instalací či použitím výrobku obraťte na dodavatele nebo distributora. 


2. BEZPEČNOST

 • Před montáží a uvedením zařízení do provozu si přečtěte celý návod k obsluze. Výrobce a dovozce se vzdává jakékoliv smluvní i mimosmluvní zodpovědnosti za zranění osob nebo zvířat, poškození zařízení či objektů způsobená: nesprávnou montáží či seřízením, nerozumným nebo nesprávným použitím, nedodržením pokynů uvedených v návodu dodávaném s hlídačem nebo manipulací nekvalifikovanou osobou ve smyslu vyhl. č. 50/78Sb.
 • Hlídač smí instalovat pouze kvalifikovaný elektrikář dle vyhl. č. 50/78Sb.
 • Před montáží, připojováním nebo odpojováním hlídače vždy odpojte napájení.
 • Instalace musí odpovídat příslušným ČSN.
 • Věnujte zvláštní pozornost informacím uvedeným v této kapitole a částem označeným UPOZORNĚNÍ v kapitole Provoz.
 • V případě nejasností kontaktujte prodejce nebo distributora.
 • Závady způsobené chybnou instalací nebo provozem nejsou kryty zárukou.

Poznámka: Při porušení přelepů vrchní a spodní části krytu se na přístroj nevztahuje záruka.

3. POPIS

V tomto návodu k obsluze je popsána instalace a uvedení do provozu hlídače výkonu na hřídeli Emotron M10. Emotron M10 je hlídač s jednou funkcí určený pro výrobce strojů a OEM. Je ideální volbou v případě, kdy je u dané aplikace důležitá nízká cena a postačuje základní ochrana proti přetížení nebo odlehčení. Pro komplexnější sledování zátěže doporučujeme použít hlídač zátěže Emotron M20.

Hlídač Emotron M10 je určen pro dohled nad zařízením poháněným elektromotorem. Používá se pro odstředivá čerpadla, magnetická čerpadla, míchače, shrnovače, drtiče, dopravníky a pod. poháněné motory s jmenovitým proudem do 50 A . Hlídač se dá také použít jako elektronický střižný kolík (u motorů do 50 A ).

Emotron M10 nabízí spolehlivé hlídání a ochranu, optimalizaci výrobního zařízení a minimalizaci nákladných poruch a prostojů. Okamžitě detekuje nenormální stav a ohlásí poplach. Při překročení normální hranice zatížení stroje změní interní relé hlídače svůj stav a poplachová kontrolka se rozsvítí červeně (při normálním zatížení svítí zeleně). Kontakt výstupního relé je možné využít k signalizaci poplachu nebo k vypnutí stroje.

Výkon na hřídeli je vypočítán měřením příkonu motoru a odečtením ztrát v motoru pomocí unikátního způsobu výpočtu. Výpočet výkonu na hřídeli poskytuje spolehlivější sledování než nelineární metody, například měření proudu a fázového úhlu. Měření proudu je dostačující pouze při vysokém zatížení motoru a měření fázového úhlu je dostačující pouze při nízkém zatížení. Příkon se někdy označuje jako činný výkon nebo skutečný výkon. Příkon je sice lineární, ale ignoruje ztráty v motoru.

Emotron M10 používá motor jako snímač vlastních parametrů, takže nejsou zapotřebí žádná externí čidla a  kabely k nim. Díky speciální metodě odečítání ztrát v motoru dokáže hlídač přesně měřit výkon na hřídeli dodávaný motorem do zařízení. Tato moderní metoda umožňuje hlídači M10 sledovat spíše zátěž „aplikace“ než „celkovou“ zátěž motoru, která zahrnuje různé ztráty v motoru.  

Instalace a nastavení hlídače je velmi jednoduché. Instaluje se na standardní DIN lištu, případně při použití adaptéru, na panel rozvaděče. Snadná je také volba druhu ochrany (přetížení – odlehčení) a dalších parametrů. Tlačítkem „Auto Set“ se jednoduše nastaví momentální zatížení stroje.  

4. ZAČÍNÁME

4.1  Poznámky k bezpečnosti

1. Věnujte zvláštní pozornost části Bezpečnost v tomto návodu a částem označeným UPOZORNĚNÍ. 2.Zkontrolujte, zda motor a napájecí napětí odpovídají údajům na typovém štítku hlídače na boku přístroje. 3.Poznamenejte si údaje o jmenovitém výkonu motoru a proudu při plném zatížení z typového štítku motoru. Zkontrolujte, zda má dodaný proudový transformátor správnou velikost podle tabulky 1 v kapitole 6 tohoto návodu.

4.2  Zapojení a nastavení před prvním spuštěním

1.Zapojte hlídač Emotron M10 podle kapitoly 5 a obr. 1, příp. obr. 2.
2.Zkontrolujte, zda jsou dodržena veškerá bezpečnostní opatření a zapněte napájecí napětí. Kontrolka se rozsvítí zeleně.
3. Přinejmenším je potřeba nastavit parametry „Rated Power“ (jmenovitý výkon) a požadovanou funkci relé „Max or Min“ – viz kap. 8, tab. 2, 3 a obr. 6.
4.Stiskněte jednou tlačítko PAR – LED dioda u nápisu „Auto Set“ se rozsvítí zeleně.
5. Několikrát stiskněte tlačítko PAR, dokud nevyberete požadovaný parametr, např. jmenovitý výkon, viz. kapitola 8, tab. 2 a 3.
6.Stiskněte tlačítko VAL – rozbliká se přednastavená nebo dříve zvolená hodnota, např. „64“.
7. Několikrát stiskněte tlačítko VAL, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota (0 - 64).
8.Zvolenou hodnotu potvrďte stisknutím tlačítka PAR.
9.Stiskněte znovu tlačítko PAR a opakujte kroky 4 až 8 pro všechny parametry s výjimkou parametru AUTO SET. Možné hodnoty pro každý z osmi parametrů naleznete v kapitole 8, tab. 2, 3 a obr. 6.
10.Spusťte motor/systém s normálním zatížením a vyčkejte, až se výkon ustálí.

Tip! Během nastavování zkratujte kontakt výstupního relé, čímž zabráníte nechtěnému zastavování stroje během nastavování. Viz. poznámka v kapitole 5.

11.Jednou stiskněte tlačítko PAR - LED dioda u nápisu „Auto Set“ se rozsvítí zeleně
12. Při normálním zatížení stroje stiskněte na 3s tlačítko VAL. Automaticky se při tom sejme aktuální hodnota zátěže a zelená LED dioda zhasne.
13. V případě potřeby nastavte nebo obnovte hodnotu zpoždění startu, zpoždění odezvy, intervalu a podobně (viz. kapitola 8, tab. 2, 3 a obr. 6).
Pokud dojde k překročení „normální“ hranice zatížení stroje, interní relé změní svůj stav a poplachová kontrolka se rozsvítí červeně (při normálním zatížení svítí zeleně).

5. ZAPOJENÍ

Na následujícím schématu zapojení je uveden příklad zapojení hlídače Emotron M10 pro řízení obvodu pro spouštění a zastavování třífázového motoru viz. obr.1. Připojení k jednofázovému motoru je popsáno dále (obr.2). 
1.Proudový transformátor CTM0xx je třeba umístit na fázi L1, která je přivedena na svorku 9. Nedodržení tohoto požadavku způsobí nefunkčnost hlídače.
2.Jednofázové připojení je uvedeno na obr. 2, str. 6.

Normálně se příslušný proudový transformátor (CTM0xx) objednává a dodává s hlídačem Emotron M10. Zkontrolujte, zda tomu tak skutečně je. Podívejte se do kapitoly 6 Výběr proudového transformátoru na str. 7. V případě pochybností kontaktujte dodavatele.

Při použití stejnosměrného napětí se svorka 6 připojuje k zápornému pólu (zem) a svorka 5 ke kladnému pólu (max. 48 V DC), viz. obr. 1.

Obr. 1: Příklad zapojení s třífázovým motorem. 

Poznámka: Proudový transformátor (CTM0xx) je třeba umístit na fázi L1, která je přivedena na svorku 9 (viz. obr. 1). Zkontrolujte, zda napěťový rozsah hlídače Emotron M10, např. 3x100-690 VAC, odpovídá připojenému motoru a síťovému napětí, např. 3x400 V. 

Tip: Pokud je START/STOP připojen dle obr. 1, doporučujeme během nastavování propojit svorky 6 a 7. Po dokončení programování je třeba propojku odstranit.

K zakrytí svorek hlídače použijte přiloženou plastovou krytku svorek. (pokud jste si ji objednali – krytka je volitelný doplněk).

Alternativní příklad jednofázového připojení 
Na následujícím příkladu zapojení je uvedeno zapojení pro jednofázové aplikace. Zapojení ovládacího obvodu signalizace (stykače) je shodné s obr. 1.

Obr. 2: Příklad jednofázového zapojení.

5.1 Zajištěný a odjištěný poplach

Obr. 3: Příklad zapojení zajištěného a odjištěného poplachu.

Při použití stejnosměrného napětí je jeho hodnota max.48VDC.
Pokud není připojená svorka 5, viz obr. 3, poplach se po návratu zatížení stroje k normálním hodnotám automaticky neresetuje. Je zajištěný. Poplach je možné ručně resetovat současným stisknutím tlačítek PAR a VAL na 3 sekundy. Poplach je možné resetovat pouze tehdy, pokud se hodnota výkonu stroje vrátila zpět před nastavenou poplachovou hranici.
Pokud je svorka 5 připojená k AC nebo DC signálu, poplach se resetuje automaticky po návratu výkonu stroje zpět před nastavenou poplachovou hranici.

6. VÝBĚR PROUDOVÉHO TRANSFORMÁTORU

6.1 Motory s jmenovitým proudem do 50A
1. Podívejte se na jmenovitý proud motoru na typovém štítku motoru.
2. Porovnejte tuto hodnotu jmenovitým proudem v tabulce 1.

Příklad
Jmenovitý proud motoru = 12A.

 • Vyberte v prvním sloupci tabulky položku 10,1 – 12,5 A a zvolte transformátor CTM 025 se dvěma (2) primárními závity (vodič motoru dvakrát prochází otvorem transformátoru CTM).
 • Poznámka: Max. délka kabelu transformátoru CTM je 1 m. Pro motory se jmenovitým proudem nad 50A musí být použit hlídač Emotron M20. Obraťte se na svého dodavatele.

  Aby byla zajištěna přesná kalibrace hlídače Emotron M10, musí být použit správný transformátor CTM a přesný počet závitů podle výše uvedené tabulky.

  Poznámka: Normálně se příslušný proudový transformátor (CTM0xx) objednává a dodává s hlídačem Emotron M10. Zkontrolujte, zda tomu tak skutečně je. V případě pochybností kontaktujte dodavatele.

  Obr. 4: Příklad zapojení CTM025 se 2 závity pro 12A motor.

  POZOR: Při napájeném hlídači jsou svorky 1 a 2 (S1 a S2) pod napětím.

  Obr. 5: Příklad s1, 2 a 3 závity.

  Poznámka: Zapojení a orientace proudového transformátoru nezávisí na polaritě, ale transformátor musí být připojen na stejnou fázi, která je přivedena na svorku 9 hlídače M10.

  7. PROVOZ

  Před zahájením nastavování hlídače zkontrolujte, zda jsou svorky hlídače kryty přiloženou plastovou krytkou (pokud byla objednána – krytka je volitelný doplněk).
  Při překročení normální hranice zatížení stroje změní interní relé svůj stav a poplachová kontrolka se rozsvítí červeně (při normálním zatížení svítí zeleně).  

  7.1 LED diody
  - Zeleně rozsvícená LED dioda označuje typ parametru
  - Blikající zelená LED dioda označuje hodnotu. Při normálním provozu je všech osm LED diod zhasnutých (viz. tab. 2, str. 13). Každá rozsvícená LED dioda automaticky zhasne po 30 sekundách od posledního stisknutí tlačítka.

  7.2 Automatické nastavení (Auto Set)
  Poplachová úroveň zátěže se nastaví automaticky pomocí funkce AUTO SET, viz. kapitola 8.

  ČELNÍ PANEL

  Hodnotu parametru, např. sekundy, kW, HP nebo interval, je možné nastavit pouze na hodnotu 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32 nebo 64. Vyberte nejbližší hodnotu.

  Hlídač Emotron M10 obj. číslem 01-3160-00 „Fast Response“ (M10 FR) je identický se standardním hlídačem Emotron M10 s tou výjimkou, že zpoždění startu a zpoždění odezvy je kratší (viz níže):
  - Obj.číslo 01-2487-10, standardní hlídač Emotron M10: 
  Zpoždění odezvy: 0,05 - 64s 
  Zpoždění při startu: 1 - 64s
  - Obj. číslo 01-3160-00„Fast Response“ (M10 FR): 
  Zpoždění odezvy: 0,05 – 6,4s 
  Zpoždění při startu: 0,1 – 6,4s

  Emotron M10 je hlídač s jednou funkcí určený pro výrobce strojů a OEM. Je ideální volbou v případě, kdy je u dané aplikace důležitá nízká cena a postačuje základní ochrana proti přetížení nebo odlehčení. Pokud je zapotřebí znát hranici normálního zatížení a nastavit hranici zatížení výstupního výkonu na hřídeli v procentech nebo v kW či HP, je potřeba použít hlídač zátěže Emotron M20. 

  8. PROGRAMOVÁNÍ

  Hlídač Emotron M10 nastavte a naprogramujte podle příkladu na str. 12. Podívejte se také na tab. 2 a 3, str. 13, a obr. 7, str. 14.
  V kapitole 4 naleznete další informace a tipy týkající se zapojení a nastavení před prvním spuštěním.

  Obr. 6: Změna parametrů a hodnot nastavení.

  Když je hlídač Emotron M10 nainstalován, stroj běží a dojde k překročení normálního zatížení stroje, změní interní relé svůj stav a poplachová kontrolka se rozsvítí červeně (při normálním zatížení svítí zeleně).

  POZOR: Před zapnutím el. proudu a spuštěním motoru/stroje zkontrolujte, zda byla dodržena veškerá bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu.

  Příklad: dopravníkový pás s ochranou proti přetížení

  Dopravníkový pás proti přetížení, motor 11kW (obr.7 levá část, str. 14)

  1. Na štítku motoru dopravníku přečtěte jmenovitý výkon motoru a porovnejte ho s tabulkou 3.
   (11kW je v rozmezí 6,1 - 12) Výsledné nastavení bude tedy “8”.
  2. Zapněte hlídač - LED dioda napájení / poplach se rozsvítí zeleně
  3. Jednou stiskněte tlačítko PAR - LED dioda u nápisu “Auto Set” se rozsvítí zeleně
  4. Několikrát stiskněte tlačítko PAR než se rozsvítí LED dioda u nápisu jmenovitý výkon “Rated Power”
  5. Stiskněte tlačítko VAL a začne zeleně blikat LED dioda u čísla “64” - přednastaveno
  6. Několikrát stiskněte tlačítko VAL a postupně nastavte vybranou hodnotu “8” dle tab. 3. (začne zeleně blikat LED dioda u čísla “8”)
  7. Zvolenou hodnotu potvrďte stisknutím tlačítka PAR
  8. Znovu stiskněte tlačítko PAR a jeho několikerým dalším stisknutím zvolte funkci hlídače přetížení nebo odlehčení “Max Or Min”
  9. Stiskem tlačítka VAL zvolte ochranu proti přetížení (dle tab.2 musí blikat zelená LED dioda u čísla “1” - tato hodnota je přednastavena)
  10. Zvolenou hodnotu potvrďte stisknutím tlačítka PAR
  11. Znovu stiskněte tlačítko PAR a jeho několikerým dalším stisknutím zvolte funkci výstupního relé “Relay Inverted” (relé je při poplachu spíná “on” nebo odpadá “nc”)
  12. Stiskem tlačítka VAL zvolte funkci “no”. (dle tab. 2 musí blikat zelená LED dioda u čísla “0” - tato hodnota je přednastavena)
  13. Zvolenou hodnotu potvrďte stisknutím tlačítka PAR

  Nastavení parametrů (předchozí body 1. - 13.) musí být provedeno, aby byla zajištěna správná funkce hlídače pro daný příklad stroje. Nezapomeňte, že jmenovitý výkon motoru musí být nastaven před provedením automatického nastavení AUTO SET.

  Tip! Změňte zatížení stroje, abyste zjistili, zda byl nastaven vhodný interval mezí zátěže “Margin”. Interval můžete také změnit prostřednictvím jednoho či více kroků, abyste zjistili, na které hodnotě stroj vypne. V případě potřeby nastavte nebo obnovte výchozí hodnotu zpoždění startu, zpožděníé odezvy, intervalu vypnutí a podobně (viz. tab 2, str. 13).

  Další tipy

  - Pokud je obtížné nastavit úroveň poplachu, jednoduše proveďte automatické nastavení Auto Set při vypnutém motoru. Potom spusťte stroj, nechte ho běžet při normálním zatížení a znovu proveďte automatické nastavení.
  - Pokud neúmyslně nastavíte chybnou hodnotu, jednoduše nastavte novou hodnotu. Když hodnotu nepotvrdíte stisknutím tlačítka PAR, nová hodnota se neuloží (časový limit pro uložení je 30 s).

  Tab. 2: Parametry a jejich hodnoty.

  Tab. 3: Nastavení podle jmenovitého výkonu motoru.

  9. SEZNAM PARAMETRŮ

  Tab.4: Seznam parametrů.

  Obr.7: Úrovně poplachů a intervalů.

  Tab. 5: Svorky a popis.

  10. TECHNICKÉ ÚDAJE

  Technické údaje.

  Tab. 6: Objednací čísla a označení.

  10.0.1 Technická data proudových transformátorů 
  Nedílnou součástí hlídače Emotron M10 je proudový transformátor CTM010 nebo CTM025 nebo CTM050. 
  Transformátory je možné umístit na standardní DIN lištu 35mm. 
  Délka kabelu transformátorů je 1m a nelze ji překročit. 
  Váha transformátorů je 0,2kg. 
  Transformační poměr je 0xx A / 0,055 A.
  Rozměry viz. obr. 8

  Obr. 8: Rozměry transformátorů CTM0xx.

  10.1 Demontáž a likvidace
  Výrobek splňuje požadavky směrnice RoHS a musí s ním být nakládáno a musí být recyklován ve shodě s místními předpisy.

  Specifikace pro EU
  EM                                      EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 61000-4-5
  Elektrická bezpečnost             EN 60947-5-1 
  Jmenovité izolační napětí         690 V 
  Jmenovité zkušební napětí       4000 V 
  Stupeň znečištění                  2
  Svorky 3, 4, 5, 6, 7 a 8 jsou základním způsobem izolovány od svorek sítě.
  Svorky 3 a 4 jsou základním způsobem izolovány od svorek 5, 6, 7 a 8.

  Specifikace pro USA a Kanadu
  Viz. originál návodu.

  11. DALŠÍ INFORMACE

  Tento návod je určen pro model Emotron M10.

   Číslo dokumentu:   01-5973-01
   Verze dokumentu:  r0
   Datum vydání:  02.04. 2012

  Společnost CG Drives & Automation Sweden AB si vyhrazuje právo na změnu specifikací výrobku bez předchozího upozornění.Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována bez svolení společnosti CG Drives & Automation AB.

  Další informace získáte u svého místního prodejce nebo na adrese:

   www.emotron.com / www.cgglobal.com

  Chráněno patenty EP 1027759 aUS 6879260.

   

  Úprava: červen 2013  


  Návod ke stažení