Emotron DCM

UNIVERSÁLNÍ OCHRANA EL-FI /DCM CHRÁNÍ A ŘÍDÍ PONORNÁ KALOVÁ ČERPADLA

RYCHLÉ NASTAVENÍ

Obr. 1: Rychlé nastavení jednočerpadlového systému (čerpadlo je během nastavení spuštěno a zastaveno).

Obr. 2: Rychlé nastavení dvoučerpadlového systému (čerpadla jsou během nastavení spuštěna a zastavena). 

 

1. ÚVOD 

Speciální elektronická ochrana - hlídač EL-FI DCM je určená k řízení odvodnění kalovými ponornými čerpadly, která dálkově ovládá. Pokud je z jámy vyčerpána voda a čerpadlo začne srkat (nasávat vzduch), je zastaveno. Během čerpání hlídač měří délku doby chodu a použije ji k určení délky doby klidu. Čím delší je doba chodu, tím kratší je doba klidu. V důsledku toho jsou doby chodu a klidu neustále přizpůsobovány přítoku čerpané kapaliny.
Dva hlídače řízení odvodnění EL-FI DCM lze zapojit paralelně pro řízení dvou ponorných čerpadel a umožnit jejich nezávislý chod a zobrazení sledovaných hodnot.
Tento návod k obsluze obsahuje kompletní pokyny k instalaci a použití hlídače. Před instalací či použitím hlídače si ho laskavě celý pročtěte.

1.1 Kontrola a rozbalení výrobku
Balení obsahuje:

 • Hlídač řízení odvodnění EL-FI DCM
 • Originální a český návod k obsluze
 • Proudový transformátor EL-FI CTM


Přestože všechny výrobky firmy Emotron AB jsou pečlivě kontrolovány a baleny, může dojít během dopravy k nějakému poškození. Při obdržení zásilky se ujistěte, že obsah odpovídá dodacímu listu. Pokud něco chybí nebo je poškozeno, kontaktujte dodavatele stejně jako dopravce a to i v případě, že vnější obal není poškozen. Ten si ponechejte pro případnou kontrolu dopravce nebo vrácení dodávky.

1.2 Obecný popis
Hlídač EL-FI DCM zjišťuje příkon motoru čerpadla měřením hodnot napětí a proudu. Tím je spolehlivě určeno zatížení čerpadla v celém jeho pracovním rozsahu.
Hlídač je napojen na vývod motoru čerpadla pomocí proudového transformátoru EL-FI CTM, který je součástí jeho dodávky. Tentýž hlídač je vhodný pro čerpadla s malými i velkými indukčními motory.
V případě, že jmenovitý proud motoru je větší než 100A , použije se ještě jeden standardní proudový transformátor.
Pouzdro hlídače EL-FI DCM je vyrobeno z recyklovatelného plastu, typ PC/ABS. Vpředu je operační panel s LCD-displejem a šesti tlačítky. Svorkovnice jsou umístěny nahoře a dole na přední části hlídače . Hlídač by měl být instalován na standardní DIN-lištu nebo pomocí adaptéru do panelu rozvaděče.
Používání hlídače El-FI DCM je velmi snadné. Funkce AUTO SET umožňuje automatické nastavení hlídače stisknutím jediného tlačítka pro každé čerpadlo. 
Hlídač EL-FI DCM vždy zastaví čerpadlo když začne srkat a znovu ho spustí po vypočítané době pozastavení nebo na signál zajišťovacího spínače u vrchu jímky.

Hlídač EL-FI DCM dokáže kontrolovat:

 • Fázovou sekvenci
 • Fázovou asymetrii
 • Proudový transformátor (primární vinutí)
 • Sledování teploty na motoru čerpadla
 • Podpětí a přepětí.

Hlídač EL-FI DCM podává informace o:

 • Zpoždění před novým spuštěním čerpadla po jeho zastavení
 • Době čerpání od posledního spuštění čerpadla
 • Době čerpání od spuštění čerpadla v důsledku sepnutí zajišťovacího spínače u vrchu jímky
 • Měřeném výkonu jako procentu rozsahu měření hlídače
 • Měřeném napětí
 • Měřeném špičkovém výkonu jako procentu rozsahu měření hlídače
 • Čítači času pro celkovou dobu čerpání
 • Čítači spuštění - celkovém počtu spuštění čerpadla

Hlídače El-Fi DCM zapojené paralelně pro dvoučerpadlový systém umožňují:

 • Nastavení
 • Funkci MASTER / SLAVE
 • Pokud dojde k poruše jednoho z čerpadel, začne čerpat druhé čerpadlo.

Obr. 3: Hlídač zátěže EL-FI DCM s proudovým transformátorem CTM. 

2. BEZPEČNOST

Před montáží a uvedením zařízení do provozu si přečtěte celý návod k obsluze. Výrobce a dovozce se vzdává jakékoliv smluvní i mimosmluvní zodpovědnosti za zranění osob nebo zvířat, poškození zařízení či objektů způsobená: nesprávnou montáží či seřízením, nerozumným nebo nesprávným použitím, nedodržením pokynů uvedených v návodu dodávaném s hlídačem nebo manipulací nekvalifikovanou osobou ve smyslu vyhl. č. 50/78Sb.

 • Hlídač smí instalovat pouze kvalifikovaný elektrikář dle vyhl. č. 50/78Sb.
 • Před montáží, připojováním nebo odpojováním hlídače vždy odpojte napájení
 • Instalace musí odpovídat příslušným ČSN
 • Věnujte pozornost tomuto oddílu BEZPEČNOST a UPOZORNĚNÍM v návodu
 • V případě nejasností volejte dovozci nebo prodejci.

Upozornění! Při porušení přelepů vrchní a spodní části krytu se na přístroj nevztahuje záruka.

3. INSTALACE

Hlídač se instaluje na standardní DIN-lištu 46277, 35 mm nebo, pomocí adaptéru, do panelu rozvaděče. Maximální teplotní provozní rozsahy, rozměry hlídače a podobně jsou v kapitole “Technické údaje”, kterou si před instalací prostudujte. Před montáží se ujistěte, že zařízení není pod napětím aže jmenovité napájecí napětí hlídače odpovídá napětí v síti, viz. výkonový štítek na boku hlídače.

3.1 Výběr proudového transformátoru
V závislosti na velikosti jmenovitého proudu motoru čerpadla je hlídač EL-FI DCM používán s jedním nebo se dvěma proudovými transformátory. Pro motory čerpadla o jmenovitém proudu do 100A se používá jeden proudový transformátor EL-FI CTM. Možné kombinace proudových transformátorů a počty primárních závitů jsou uvedeny v Tab. 1 a v Tab. 2.

Tab. 1: Tabulka pro výběr proudového transformátoru do hodnoty jmenovitého proudu motoru 100 A.

Při jmenovitém proudu vyšším než 100 A musí být použity dva proudové transformátory - jeden standardní externí a jeden EL-FI CTM010. CTM010 má přitom vždy dva primární závity . Tab. 2 zobrazuje výběr transformátorů a počtu závitů pro proudy vyšší než 100 A.

Tab. 2: Tabulka pro výběr proudových transformátorů u motorů s jmenovitým proudem motoru nad 100 A.


Následující příklady ilustrují výběr proudových transformátorů:

 • Příklad A. Motor čerpadla má jmenovitý proud 6,9 A. Podle Tab. 1 vyberte transformátor EL-FI CTM010 s jedním (1) primárním závitem.
 • Příklad B. Motor čerpadla má jmenovitý proud 108 A. Podle Tab. 2 vyberete standardní transformátor 150:5 s jedním (1) primárním závitem a transformátor EL-FI CTM010 se dvěma (2) primárními závity.

Poznámka: Proudový(é) transformátor(y) je třeba vybrat podle tabulek 1 a 2. Ujistěte se, že transformátory mají správný počet závitů!

3.2 Operační panel
Přední panel hlídače EL-FI DCM je tvořen operačním panelem obsahujícím LCD-displej a šest tlačítek viz. Obr. 3. Na displeji se zobrazuje pět číslic a osm symbolů - viz. Obr. 4. Symboly jsou vysvětleny v Tab. 3.
Dvě menší číslice v levé části displeje ukazují číslo okna. Každé okno (například 00, 01, 02) obsahuje parametr (např. 125, 0.99, on, OFF), jehož hodnota je zobrazena třemi většími číslicemi nebo znaky vpravo. Pokud je hodnota větší než 999, je hodnota parametru zobrazena všemi pěti číslicemi a střídá se s číslem okna. Například číslo okna 21 je zobrazeno na 2 sekundy a potom je na 2 sekundy zobrazena hodnota 12345. Funkce tlačítek jsou vysvětleny v Tab. 4.

Obr. 4: Dispej.

Tab. 3: Symboly na LCD - displeji.

Tab. 4: Funkce tlačítek

3.3 Popis funkcí
Okna jsou zobrazována v jednoúrovňové struktuře nabídky ilustrované na Obr. 5 (jednočerpadlová verze) a na Obr. 6 (dvoučerpadlová verze). Okna, jejich funkce a možné hodnoty jsou uvedeny v Tab. 8.
Při dodání je hlídač EL-FI DCM předprogramován na výchozí nastavení uvedená v Tab. 8.

Jednu minutu po stisknutí libovolného tlačítka předního panelu se hlídač EL-FI DCM vrátí do některého z následujících stavů:

 • okno 00, jestliže byl aktivován poplach
 • okno 01, jestliže je čerpadlo pozastaveno. Pokud jde o řízený (SLAVE) hlídač, je zobrazena hodnota
 • okno 02, jestliže čerpadlo čerpá. Pokud jde o řídící (MASTER) hlídač a řízený (SLAVE) hlídač čerpá, je zobrazena hodnota
 • okno 03, pokud čerpadlo čerpá a bylo spuštěno v důsledku sepnutí zajišťovacího spínače u vrchu jímky

Poznámka: Zajišťovací spínač (High level switch) se použije v případech, kdy je nutné zajistit, aby čerpaná jáma, jímka a pod. v žádném případě nepřetekla.

Obr. 5: Struktura nabídky EL-FI DCM při zapojení jednočerpadlového systému (viz. také Tab.8).

Obr. 6: Struktura nabídky EL-FI DCM při zapojení dvoučerpadlového systému (viz. také Tab.8).

Obr. 7: Příklad čerpacího cyklu s různými nastaveními úrovně v okně 21.

Obr. 8: Typ automatického nastavení.

Tab. 5: Označení a funkce svorek.

4. INSTALACE JEDNOČERPADLOVÉHO SYSTÉMU

Obr. 9: Příklad jednočerpadlového zapojení.

4.1 Zapojení jednočerpadlového systému 
4.1.1 Připojení napájecího napětí (L1, L2 & L3)
Hlídač EL-FI DCM (třífázová instalace) připojte přímo k napájení motoru přes svorky 9 (L1), 11 (L2) a 13 (L3). Aby se zajistilo stálé napájení hlídače i když motor neběží, proveďte jeho připojení před stykačem motoru. Při jištění motoru pojistkami nebo jističem o jmenovité hodnotě vyšší než 10A musí mít hlídač (příkon 6VA) jištění vlastní, viz. Obr.9. Na jedno takové jištění je možné připojit víc hlídačů.

4.1.2 Připojení proudového transformátoru (S1 & S2)
Proudový transformátor CTM se připojí do svorek 1 (S1) a 2 (S2). Transformátor MUSÍ snímat proud ve fázi přivedené na svorku 9 (L1), viz. Obr.9.
Při použití dvou proudových transformátorů (u motoru s jmenovitým proudem větším než 100A) připojte vždy ke hlídači transformátor CTM010 a přes něj druhý vnější standardní transformátor. CTM010 má vždy dva primární závity, viz. Obr.9.
Poznámka: před připojením proudových transformátorů pečlivě prostudujte kapitolu 3.1, abyste vybrali správný počet závitů.

4.1.3 Připojení poplachového relé (ALARM & C) 
Na svorky 6 a 7 je připojen výstupní kontakt poplachového relé. Svorka 6 (ALARM) je výstup poplachového relé, svorka 7 (C) je společný vstup kontaktů obou vnitřních relé, viz. Obr.9.
Když není hlídač napájen, je kontakt poplachového relé ve stavu nc (normálně sepnutý). Je-li hlídač napájen, je možné nastavit, zda bude kontakt nc (normálně sepnutý) nebo no (normálně rozpojený), viz. Tab.8, okno 51.

4.1.4 Připojení operačního relé (PUMP & C) 
Na svorky 7 a 8 je připojen výstupní kontakt operačního relé, které řídí spuštění a zastavení motoru čerpadla. Svorka 8 (PUMP) je výstup operačního relé, svorka 7 (C) je společný vstup kontaktů obou vnitřních relé, viz. Obr.9.
Když není hlídač napájen, je kontakt operačního relé ve stavu no (normálně rozpojený). Je-li hlídač napájen, je možné nastavit, zda bude kontakt nc (normálně sepnutý) nebo no (normálně rozpojený) při normálním chodu čerpadla (nesrká a čerpá), viz. Tab.8, okno 52.

4.1.5 Digitální vstup (DIG & SGND)
Svorky 3 (DIG) a 4 (SGND) slouží k připojení vnějších bezpotenciálových kontaktů. Svorky jsou galvanicky odděleny.
Digitální vstup je možné použít k připojení:
1, spínacího kontaktu zajišťovacího spínače
2, externího resetovacího tlačítka 
3, externího tlačítka automatického nastavení
Volba viz. Obr.9 a Tab.8, okno 53.

4.1.6 Připojení vstupu měření teploty (TEMP & SGND) 
Svorky 4 a 5 slouží k připojení vstupu měření teploty nebo ochrany motoru. Tepelné relé chránící motor je možné zapojit do série s teplotním čidlem. Svorky jsou galvanicky odděleny. Svorka 5 (TEMP) je určena pro termistor PTC nebo kontakt tepelného relé či termostatu. Čidlo musí mít za normálních podmínek odpor menší než 800Ohm a více než 3kOhm za vysoké teploty. Vnitřní napájení je 12V. Zkratový proud je 2 až 2,5mA. Svorka 4 (SGND) je nulový potenciál signálů. Viz Obr.9 a Tab.8, okna 31 a 32.

4.2 Podrobné nastavení jednočerpadlového systému

VAROVÁNÍ: Čerpadlo bude během nastavování spouštěno a zastavováno.

Poznámka: Odpojte vodič od svorky 8 abyste tak zabránili náhodnému spuštění a zastavení čerpadla během kroků nastavení 1 až 13.

Nastavení hlídače EL-FI DCM
Následující kroky ilustrují příklady programování hlídače. Je-li hlídač napájen, stisknutím tlačítka NEXT přejdete do dalšího okna, stiskem tlačítek + a - zvýšíte nebo snížíte hodnotu a stisknutím tlačítka ENTER novou hodnotu v daném okně potvrdíte. Rychlé nastavení naleznete na Obr. 1 v úvodu tohoto návodu.

 1. Umístěte čerpadlo do jámy a zapněte napájení.
 2. Zkontrolujte, zda je v okně 71 hodnota 1 (jednočerpadlový systém)
 3. V okně 13 vyberte typ automatického nastavení. Nastavte zde symbol ( — ), jestliže čerpadlo čerpá bez srkání (v jámě je kapalina) nebo nastavte symbol ( _ ), jestliže čerpadlo srká (kapalina je vyčerpána), viz. Obr.8.
 4. V okně 22 nastavte maximální dobu klidu v intervalu 0 - 720min.
 5. V okně 23 nastavte požadované zpoždění při startu v intervalu 1 - 170s. Zpoždění při startu je doba mezi spuštěním čerpadla ve vyčerpané jámě (čerpadlo od startu jen srká) a okamžikem, kdy je hlídačem srkání signalizováno (vypnutí čerpadla).
 6. V okně 24 nastavte požadované zpoždění zastavení v intervalu 1 - 90s. Zpoždění zastavení je doba od okamžiku, kdy čerpadlo začne srkat, do okamžiku jeho vypnutí.
 7. Jestliže má čerpadlo teplotní čidlo nebo jeho motor ochranu a jsou-li zapojeny do obvodu hlídače, nastavte v okně 31 sledování teploty na hodnotu zapnuto (on). Pokud tomu tak není, nastavte hodnotu v okně na vypnuto (OFF), viz. kapitola 6.5 a Obr.9.
 8. Okno 32 je funkční pouze pokud je v okně 31 nastavena hodnota zapnuto (on). Zvolte zde tepelný poplach zajištěný (on) nebo odjištěný (OFF), viz. kapitola 6.5.
 9. V okně 41 se nastavuje povolená fázová asymetrie mezi 5 až 50%. Sledování fázové asymetrie vypnete stiskem tlačítka - když je v okně zobrazena hodnota 5%. Chcete-li sledování znovu zapnout, stiskněte tlačítko + a zvolte hodnotu, viz. kapitola 6.2.
 10. Pokud je hodnota v okně mezi 5 až 50%, zvolte v okně 42 zajištěný poplach při fázové asymetrii (on) nebo odjištěný poplach při fázové asymetrii (OFF), viz. kapitola 6.2.
 11. V okně 51 nastavte funkci kontaktu poplachového relé na no (normálně rozpojené) nebo nanc (normálně sepnuté), viz. kapitola 4.1.3.
 12. V okně 52 nastavte funkci kontaktu operačního relé, viz. kapitola 4.1.4.
 13. V okně 53 nastavte požadovanou funkci digitálního vstupu (DIG). Hodnoty: (1) kontakt zajišťovacího spínače, (2) externí nulování nebo (3) externí automatické nastavení, viz. kapitola 4.1.5.
 14. Připojte ovládací obvod stykače motoru čerpadla ke svorce 8.
 15. Zkontrolujte, zda čerpadlo čerpá ve shodě s nastavením v okně 13 (pokud se čerpadlo zastaví před nebo během automatického nastavení, nastavte úroveň zastavení v okně 11 na hodnotu 0 (výchozí nastavení)). Stiskněte tlačítko AUTO SET na 3 sekundy, dokud se v okně nezobrazí hodnota SEt. Pokud je okno 13 nastaveno na hodnotu ( — ), bude úroveň zastavení (okno 11) rovna naměřenému výkonu (okno 04) mínus okraj intervalu srkání (okno 12). Pokud je okno 13 nastaveno na hodnotu ( _ ), bude úroveň zastavení (okno 11) rovna naměřenému výkonu (okno 04) plus okraj intervalu srkání (okno 12), viz. Obr. 8.
 16. Změňte nastavení úrovně v okně 21 mezi hodnotami 1-10 pro kratší či delší cyklus čerpání a nižší či vyšší úroveň hladiny v jámě. Nízká hodnota znamená kratší cyklus čerpání a nižší hladinu kapaliny v jámě, viz Obr. 7.
 17. Je možné zabránit neúmyslné změně nastavených parametrů. Okno 09 nastavte na hodnotu 369 a potvrďte tlačítkem ENTER. V okně bude zobrazen visací zámek. Opětovným zadáním hodnoty 369 v okně 09 a potvrzením stiskem tlačítka ENTER budou nastavení odemknuta.

4.3 Návrat k výchozím nastavením

 1. Chcete-li se vrátit k výchozím nastavením, přejděte na okno 99.
 2. Pokud se některá hodnota liší od výchozích hodnot (viz Tab. 8), bude v okně zobrazena hodnota “Usr” (nastaveno uživatelem).
 3. Stiskem tlačítka + se vrátíte k výchozím nastavením. V okně bude zobrazena hodnota “dEF” (výchozí nastavení). Potvrďte stiskem tlačítka ENTER.

POZNÁMKA: Okna 6, 7 a 8 jsou nastavena na hodnotu 0.

5. INSTALACE DVOUČERPADLOVÉHO SYSTÉMU 

Obr. 10: Dvoučerpadlová aplikace.

Obr. 11: Příklad dvoučerpadlového zapojení.

5.1 Zapojení dvoučerpadlového systému

5.1.1 Připojení napájecího napětí u dvoučerpadlového systému (L1, L2 & L3)
Připojte hlavní napětí od jednotlivých čerpadel k příslušným hlídačům EL-FI DCM dle popisu v kapitole 4.1.1, viz. Obr.11.

5.1.2 Připojení proudového transformátoru u dvoučerpadlového systému (S1 & S2)
Připojte proudové transformátory od jednotlivých čerpadel k příslušným hlídačům EL-FI DCM dle popisu v kapitole 4.1.2, viz. Obr.11.

5.1.3 Připojení poplachového relé u dvoučerpadlového systému (ALARM & C)
Svorky 6 a 7 na řízeném (SLAVE) hlídači DCM slouží k připojení poplachového relé. Tyto svorky oznamují poplach, pokud je některým z hlídačů DCM (MASTER nebo SLAVE) zjištěna chyba, viz. Obr.11. Když do hlídače nejde napětí je kontakt poplachového relé ve stavu nc (normálně sepnuté). Je-li hlídač napájen, lze nastavit stav nc nebo no (normálně rozepnuté), viz. Tab.8, okno 51.

5.1.4 Komunikace a digitální vstup u dvoučerpadlového systému (DIG & SGND)
Svorky 3 (DIG) a 4 (SGND) slouží pro připojení spínacích kontaktů a pro komunikaci mezi řídícím (MASTER) a řízeným (SLAVE) hlídačem DCM. Digitální vstup lze použít pro kontakt zajišťovacího spínače nebo pro externí vynulování. Kontakt zajišťovacího spínače musí být připojen v sérii se svorkami 6 (ALARM) a 7 (C) řídicího (MASTER) hlídače DCM. Zvolíte-li externí vynulování, použijte impulsový signál. Svorku 3 (DIG) řídicího (MASTER) hlídače DCM propojte se svorkou 3 (DIG) řízeného (SLAVE) hlídače DCM. Svorku 4 (SGND) řídicího (MASTER) hlídače DCM propojte se svorkou 4 (SGND) řízeného (SLAVE) hlídače DCM, viz. Obr.11 a Tab.8, okno 53.

5.1.5 Připojení operačního relé u dvoučerpadlového systému (PUMP)
Připojte řídicí signály pro stykače motorů jednotlivých čerpadel k příslušnému hlídači EL-FI DCM dle popisu v kapitole 4.1.4, viz. Obr.11.

5.1.6 Připojení vstupu měření teploty u dvoučerpadlového systému (TEMP & SGND)
Připojte teplotní čidla a tepelná relé motorů jednotlivých čerpadel k příslušnému hlídači EL-FI DCM dle popisu v kapitole 4.1.6, viz. Obr. 11.

5.2 Podrobné nastavení dvoučerpadlového systému
(vždy použijte dva hlídače El-Fi DCM)

VAROVÁNÍ: Čerpadla budou během nastavení spouštěna a zastavována.

Poznámka: Odpojte u obou hlídačů DCM vodič ze svorky 8, abyste zabránili náhodnému spuštění a zastavení čerpadla během kroků nastavení 1 až 14.

Nastavení hlídače El-Fi DCM
Následující kroky ilustrují příklady programování hlídače. Je-li hlídač napájen, stisknutím tlačítka NEXT přejdete do dalšího okna, stiskem tlačítek + a - zvýšíte nebo snížíte hodnotu a stisknutím tlačítka ENTER potvrdíte novou hodnotu v daném okně. Rychlé nastavení naleznete na Obr.2 v úvodu tohoto návodu.

 1. V okně 71 nastavte požadovanou funkci hlídače. U jednoho hlídače EL-FI DCM řídicí hlídač (MASTER) dvoučerpadlového systému (2) a u druhého hlídače EL-FI DCM řízený hlídač (SLAVE) dvoučerpadlového systému (3). Řídicí (MASTER) hlídač DCM musí být ten hlídač, který je takto zapojen, viz. Obr.11.
 2. V okně 72 řídicího (MASTER) hlídače DCM nastavte podmínku pro střídání čerpadel. Buď střídání při každém cyklu čerpadla (on), nebo spuštění čerpadla řízeného (SLAVE) hlídače DCM pouze pokud řídicí (MASTER) hlídač DCM zobrazí chybový kód (OFF).
 3. V okně 73 řídicího (MASTER) hlídače DCM nastavte podmínku pro spuštění čerpadla pomocí zajišťovacího spínače. Buď se spustí obě čerpadla (on), nebo jedno čerpadlo (OFF).
 4. V okně 13 vyberte typ automatického nastavení. Nastavte v okně hodnotu ( — ), jestliže čerpadlo čerpá bez srkání (v jámě je kapalina). Nastavte v okně hodnotu ( _ ), jestliže čerpadlo srká (v jámě není kapalina), viz. Obr.8.
 5. V okně 22 řídicího (MASTER) hlídače DCM nastavte maximální dobu klidu v intervalu 0 - 720min.
 6. V okně 23 nastavte u obou hlídačů DCM požadované zpoždění při startu v intervalu 1 - 170s. Zpoždění při startu je doba mezi spuštěním čerpadla ve vyčerpané jámě (čerpadlo od startu jen srká) a okamžikem, kdy je hlídačem srkání signalizováno (vypnutí čerpadla).
 7. V okně 24 nastavte u obou hlídačů DCM požadované zpoždění zastavení v intervalu 1 - 90s. Zpoždění zastavení je doba od okamžiku, kdy čerpadlo začne srkat, do okamžiku, kdy se motor čerpadla zastaví.
 8. V okně 31 u obou hlídačů DCM: Jestliže má čerpadlo teplotní čidlo nebo tepelnou ochranu motoru, nastavte sledování teploty na hodnotu zapnuto (on). Pokud tomu tak není, nastavte okno na hodnotu vypnuto (OFF), viz. kapitola 6.5.
 9. Okno 32 je u obou hlídačů DCM funkční pouze pokud je v okně 31 nastavena hodnota zapnuto (on). Zvolte tepelný poplach zajištěný (on) nebo tepelný poplach odjištěný (OFF), viz. kapitola 6.5.
 10. V okně 41 nastavte u obou hlídačů DCM povolenou fázovou asymetrii mezi 5% až 50%. Sledování fázové asymetrie vypnete stisknutím tlačítka -, když je v okně zobrazena hodnota 5%. Chcete-li sledování znovu zapnout, stiskněte tlačítko + a zvolte hodnotu, viz. kapitola 6.2.
 11. Pokud je u obou hlídačů DCM hodnota v okně 41 mezi 5 až 50%, zvolte v okně 42 zajištěný poplach při fázové asymetrii (on) nebo odjištěný poplach při fázové asymetrii (OFF), viz. kapitola 6.2.
 12. V okně 51 nastavte u řízeného (SLAVE) hlídače DCM funkci kontaktu poplachového relé na no (normálně odpadlé) nebo na nc (normálně sepnuté), viz. kapitola 5.1.3.
 13. V okně 52 nastavte u obou hlídačů DCM funkci kontaktu operačního relé, viz. kapitola 5.1.5.
 14. V okně 53 nastavte u obou hlídačů DCM požadovanou funkci digitálního vstupu (DIG). Hodnoty: (1) kontakt zajišťovacího spínače, (2) externí vynulování, viz. kapitola 5.1.4.
 15. Připojte ovládací obvody stykačů motorů čerpadel ke svorkám 8.
 16. Zkontrolujte, zda jedno čerpadlo čerpá ve shodě s nastavením v okně 13 a druhé čerpadlo nečerpá (pokud se čerpadlo zastaví před nebo během automatického nastavení, nastavte úroveň zastavení v okně 11 na hodnotu 0 (výchozí nastavení)). Stiskněte tlačítko AUTO SET na 3 sekundy, dokud se v okně nezobrazí hodnota SEt. Stiskněte na druhém hlídači DCM tlačítko START. Počkejte na uplynutí doby zpoždění startu. Stiskněte tlačítko AUTO SET na 3 sekundy, dokud se v okně nezobrazí hodnota SEt. Pokud je okno 13 nastaveno na hodnotu ( — ), bude úroveň zastavení (okno 11) rovna naměřenému výkonu (okno 04) mínus okraj intervalu srkání (okno 12). Pokud je okno 13 nastaveno na hodnotu ( _ ), bude úroveň zastavení (okno 11) rovna naměřenému výkonu (okno 04) plus okraj intervalu srkání (okno 12), viz. Obr. 8.
 17. Změňte nastavení úrovně v okně 21 u řídicího (MASTER) hlídače DCM mezi hodnotami 1 - 10 pro kratší či delší cyklus čerpání a nižší či vyšší úroveň hladiny v jámě. Nízká hodnota znamená kratší cyklus čerpání a nižší hladinu kapaliny v jámě, viz. Obr.7.
 18. Je možné zabránit neúmyslné změně nastavených parametrů. U jednotlivých hlídačů DCM nastavte okno 09 na hodnotu 369 a potvrďte tlačítkem ENTER. V okně bude zobrazen visací zámek. Opětovným zadáním hodnoty 369 v okně 09 a potvrzením stiskem tlačítka ENTER budou nastavení odemknuta.

5.3 Návrat k výchozím nastavením

 1. Chcete-li se vrátit k výchozím nastavením, přejděte na okno 99.
 2. Pokud se některá hodnota liší od výchozích hodnot (viz. Tab.8), bude v okně zobrazena hodnota “Usr” (nastaveno uživatelem).
 3. Stiskem tlačítka + se vrátíte k výchozím nastavením. V okně 99 bude zobrazena hodnota “dEF” (výchozí nastavení). Potvrďte stiskem tlačítka ENTER.
POZNÁMKA: Okna 6, 7 a 8 jsou nastavena na hodnotu 0.

6. OCHRANA A POPLACH 

Když dojde k chybě, začne blikat trojúhelníková značka poplachu a je aktivováno poplachové relé. 
Zobrazí se okno 00 a podá informaci o poplachu podle výčtu poplachů, viz. Tab.6. 

Poplach u dvoučerpadlové aplikace
Chybový kód je zobrazen v okně 00 příslušného hlídače DCM. Poplach při chybě je hlášen pouze na svorce 6 řízeného (SLAVE) hlídače DCM. Pokud dojde k zajištěnému poplachu, musí být vynulován na příslušném hlídači DCM stisknutím tlačítka RESET nebo - pokud je zadán digitální vstup - externím vynulováním.

6.1 Fázová sekvence (F1)
Při prvním zapnutí hlídače El-Fi DCM je zkontrolována správná fázová sekvence fází L1, L2 a L3.
Pokud je zjištěna chybná fázová sekvence, je vygenerován poplach F1 a je aktivováno poplachové relé na svorce 6. Čerpadlo se nespustí. Vypněte napájení a prohoďte mezi sebou fáze L2 a L3.

POZNÁMKA: Neměňte fázi L1.

6.2 Fázová asymetrie (F2)
V okně 41, viz. Tab.8, je nastavena povolená fázová asymetrie. Jakýkoli výpadek kratší než 5 sekund je ignorován. Pokud je zjištěna fázová asymetrie, je vygenerován poplach F2 a je aktivováno poplachové relé na svorce 6. Čerpadlo bude zastaveno.
Pokud je v okně 42 nastavena hodnota on, je možné poplach vynulovat stisknutím tlačítka RESET nebo pomocí signálu externího vynulování.

6.3 Kontrola proudového transformátoru (F3)
Po stisknutí tlačítka AUTO SET hlídač EL-FI DCM zkontroluje, zda má proudový transformátor správný počet primárních závitů pro jmenovitý proud motoru, viz. Tab.1 nebo Tab.2.
Proud naměřený na svorkách S1 a S2 je zobrazen v okně 61. Pokud je naměřený proud nižší než 10mA, nebo vyšší než 60mA, je vygenerován poplach F3 a je aktivováno poplachové relé. Čerpadlo bude zastaveno.

6.4 Provozní chyba (F4)
Pokud čerpadlo srká a zajišťovací spínač dá čerpadlu signál, jde o chybový stav. Je vygenerován poplach F4 a je aktivováno poplachové relé. Pokud dojde k přerušení komunikace mezi řídícím (MASTER) a řízeným (SLAVE) hlídačem DCM, je vygenerován poplach F4 a je aktivováno poplachové relé, viz. Obr.11, kapitola 5.1.4.

6.5 Svorka ochran motoru 5 (F5)
Sledování teploty motoru čerpadla.
Hlídač EL-FI DCM může použít buď signál z termistoru (PTC) nebo kontakt termostatu. Chcete-li aktivovat sledování teploty, nastavte hodnotu v okně 31 na on. Když se motor čerpadla zahřeje, nadměrná teplota vygeneruje poplach F5, aktivuje se poplachové relé a čerpadlo bude zastaveno. Poplach F5 je také možné generovat pomocí připojeného tepelného ochranného relé motoru, viz. Obr.9 a Obr.11.
Pokud je v okně 32 nastavena hodnota on, je možné poplach vynulovat stisknutím tlačítka RESET nebo pomocí signálu externího vynulování.

6.6 Poplach při podpětí (LU) / přepětí (OU)
Při prvním zapnutí hlídače EL-FI DCM je zkontrolována správná fázová sekvence fází 
L1, L2 a L3.
Pokud je zjištěno chybné fázové napětí, je generován poplach LU (podpětí) nebo OU (přepětí) a je aktivováno poplachové relé. Čerpadlo se nespustí. Vypněte napájení. Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá rozsahu napětí hlídače DCM uvedenému na výkonovém štítku na boku hlídače.

Tab. 6: Indikace poplachu

7. PROBLÉMY 

 • Okno 00 zobrazuje poplach F1, Fázová sekvence, viz kapitola 6.1.
 • Okno 00 zobrazuje poplach F2, Fázová asymetrie, viz kapitola 6.2.
 • Okno 00 zobrazuje poplach F3, Proudový transformátor, viz kapitola 6.3.
 • Okno 00 zobrazuje poplach F4, Provozní chyba, viz kapitola 6.4.
 • Okno 00 zobrazuje poplach F5, Chybná svorka 5, viz kapitola 6.5.
 • Okno 00 zobrazuje poplach LU, Podpětí, nebo OU, Přepětí, viz kapitola 6.6.


Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá rozsahu napětí hlídače uvedenému na výkonovém štítku
na boku hlídače.

VAROVÁNÍ! Vypněte při tom hlavní napájení!

 • Pokud je v daném okně zobrazena hodnota oor (mimo rozsah), znamená to, že daná hodnota je příliš vysoká.
 • Nelze provést automatické nastavení. Automatické nastavení nelze provést během doby zpoždění při startu, pokud je indikován poplach nebo jestliže obě čerpadla pracují.
 • Čerpadlo se spouští a zastavuje příliš často nebo je hladina v jámě příliš nízká či příliš vysoká. Změňte nastavení v okně 21, nastavení úrovně, viz. Obr.7 nebo změňte maximální dobu klidu (okno 22).
 • Čerpadlo se zastaví, i když čerpá bez srkání. Zkontrolujte hodnotu úrovně zastavení v okně 11. Tato hodnota je pravděpodobně příliš vysoká v relaci k naměřenému výkonu v okně 04, viz. Obr.1 pro jednočerpadlový systém nebo Obr.2 pro dvoučerpadlový systém.
 • Čerpadlo srká a nezastaví se. Zkontrolujte hodnotu úrovně zastavení v okně 11. Tato hodnota je pravděpodobně příliš nízká v relaci k naměřenému výkonu v okně 04, viz. Obr.1 pro jednočerpadlový systém nebo Obr.2 pro dvoučerpadlový systém.
 • Když čerpadlo začne srkat, hodnota v okně 04 se zvyšuje. Zkontrolujte, zda jsou proudové transformátory propojeny s fází připojenou ke svorce 9 (L1), viz. kapitola 4.1.2, Obr.9 nebo kapitola 5.1.2.

8. TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje jsou uvedeny v tabulce

Rozměry hlídače 
Tab. 8: Parametry oken a přednastavené hodnoty.

Demontáž a likvidace
Skříň je vyrobena z recyklovatelného plastu PC/ABS. Desky s obvody obsahují malé množství cínu a olova. Při likvidaci jednotlivých částí je třeba postupovat podle příslušných místních předpisů.

Návod ke stažení